DEFINICJE

Serwis – Rezzo.App jest zorganizowaną platforma do rezerwacji online, podłączoną do sieci internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rezzo.App i/lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Rezzo.App.
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do serwisu
Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu
Login – Nazwa Użytkownika (w serwisie Rezzo.App – jest to adres E-Mail)
Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów Serwisu poprzez sprawdzenie Loginu i Hasła użytkownika
Rejestracja –Dobrowolne wprowadzenie danych przez Użytkownika w celu umożliwienia późniejszego Logowania
Partner – podmiot, który utworzył konto szkoły na Rezzo.App 
Usługa – zasób serwisu Rezzo.App, umożliwiającą konkretne czynności administrowania danymi.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem Rezzo.App (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim usług internetowych.
2. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Właścicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”) jest firma „J-Product Dmitry Kuchin”, al. Prymasa Tysiąclecia 76, 01-424 Warszawa figurująca w EDG po numerem NIP 5242712238, REGON 147015944.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest połączenie z siecią Internet (prędkość minimum 4MB/s), przeglądarka internetowa, obsługująca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera lub łącza Użytkownika, wynikające z punktu 5.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Serwis Rezzo.App udostępnia autorskie usługi w postaci zakodowanych zasobów informatycznych. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.
2. Administracja Rezzo.App ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji  usług i materiałów dydaktycznych, dodawania usług, ich wycofywania a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
3. Serwis Rezzo.App jest wyłącznym autorem wszystkich oferowanych usług i posiada prawa do wszelkich prezentowanych materiałów graficznych i tekstowych.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Z usług Serwisu mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku usług darmowych, dostęp jest zaraz po zalogowaniu. W przypadku usług płatnych – po uiszczeniu opłaty.
2. Usługi płatne dostępne dla Zalogowanego Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie bankowym.
3. Dostęp do kupionej przez Użytkownika usługi jest ograniczony czasowo w zależności od wybranego pakietu (30 dni, 90 dni, 180 dni, 360 dni itd.).
4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6. Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.
7. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą E-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.
9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów Stripe;
10. Wszystkie ceny oferowanych produktów w Rezzo.App są cenami brutto.

§ 4 REJESTRACJA

1. Serwis działa w systemie online.
2. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na adres E-Mail. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do serwisu, wyłączając płatne usługi. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów serwisu.
3. Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.
4. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
5. W przypadku naruszenia regulaminu Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu  
6. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu 
Rozwiązanie umowy następuje, gdy:
a. zalega z płatnościami
b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami przyzwoitości
c. Użytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek Administratora

§ 5 UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik, który korzysta z usług Serwisu, ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku korzystania z tych usługi.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik może wybrać sobie pakiet lub usługi, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista usług a także cenniki dostępne są na stronie serwisu http://Rezzo.App/member.

§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Nabywca usługi może użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach z dostępem OnLine.
3. Każdy nabywca usługi zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niej dostępu.
5. Wszelkie nagrania mp3, ebooki i filmy wideo udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać
drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: Rezzo.App/Kontakt.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu dostęp do usługi za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo całkowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z jakości usługi. Czas ubiegania się o zwrot należności został wyznaczony na 14 dni liczonych od daty zakupu usługi. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot wartości usługi odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości w formularzu kontaktowym (dostępny pod adresem: Rezzo.App/Kontakt) do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego został dokonany zakup dostępu), datę i cenę zakupu.
5. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Użytkownikowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.
6. Zwrot należności zapłaconej przez Użytkownika za usługę z potrąceniem opłat manipulacyjnych (4%) zostanie dokonany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.
7. Jednocześnie z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zwrot, o którym Użytkownik zostanie poinformowany, dostęp do usługi z tytułu której był zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.
8. Wszelkie zgromadzone dane w okresie korzystania z usługi serwisu z tytułu której następuje zwrot zostaną trwale wymazane.

§ 8 OCHRONA DANYCH 

1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkownika w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administrator wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
1) niezbędne do rozliczenia zamówienia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usługi, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta w systemie.

§ 9 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.